گواهينامه ها و دوره هاي آموزشي


گواهينامه ها و دوره هاي آموزشي
فوق ليسانس معماري دانشگاه تهران
پروانه اشتغال به كار پايه  دو  نظارت، طراحي، اجرا
گواهينامه  پايان دوره نگرش زيباشناختي و كيفيت محيط در منظر شهري
سمينار آموزشي تخصصي مسائل مربوط به شهرداريها، مسكن و شهرسازي و قوانين و مقررات آن
گواهينامه پايان دوره و كارگاه آموزشي اصول نظارت و بازرسي بر رنگ در محيط شهري
گواهينامه  پايان دوره مالكيت شهري و شهرنشيني
گواهينامه پايان دوره كارگاه نظارت و پيگيري
گواهينامه پايان دوره فضاي سبز عمومي
گواهينامه پايان دوره  كارگاه منطقه­ اي جامعه ايمني
گواهينامه  پايان دوره فن گزارش نويسي و مكاتبات اداري
گواهينامه  پايان دوره مديريت ايمني و بهداشت فردي در محيط كار
گواهينامه پايان دوره آشنايي با درآمد و روشهاي افزايش آن در شهرداري ها
گواهينامه پايان دوره برنامه ريزي و طراحي محيط امنيت در محيط زيست شهري
گواهينامه پايان دوره مديريت پروژه و تشكيلات كارگاهي
گواهينامه پايان دوره فضاهاي باز شهري