مدیریت شهری

اداره نمودن شهرها دروضعیت موجودوشرایط ومسایل خاص مبتلابه شهرهادقت نظرهای خاصی راایجاب مینماید.بدیهی است درصورت وجودنگاه جامع وبرنامه محور درتعامل چندجانبه بانهادهای مرتبط وذیربط در این امرمباحث وموارد قابل طرح وحل میباشد ،ودرغیراینصورت موضوع ومسایل شهر که تبعاصرفا زاییده خودشهر نمیباشدودرطول زمان بواسطه ضعف دربرنامه ریزی و...ایجادگردیده اندتبدیل به مواردبغرنج ولاینحل میگردنددرراستای تحقق چشم اندازهای شهرهابدیهی است باداشتن نگاه جامع وبرنامه محوربه معنای شناسایی وبکارگیری چندبعدی ظرفیتهای شهروارکان شکل گیری وساختارشهردر طول زمان می توان تهدیدها راتبدیل به فرصت نموده وازپیچیده ترشدن معضلات جلوگیری نموده و.....


ملزومات تخصصی نمودن مدیریت شهری وتحولات دراین عرصه

تخصصی نمودن مدیریت شهری وتحولات دراین عرصه ملزوم تحول درقوانین وتشکیلات مدیریت شهری به منظوربهبودساختارکالبدی،اجتماعی،اقتصادی شهرها می باشد.ارتباط میان بخشی بین برنامه های مالی ،اداری،فرهنگی،هنری،عمرانی،شهرسازی،مسکن،حمل ونقل،خدمات عمومی وزیربنایی وطراحی شهری بسیارضروری دانسته شده است.......


شهرنشینی معاصردرایران
شهرنشینی معاصردرایران همانندبسیاری ازکشورهای درحال توسعه،بازتاب بسط روابط سرمایه داری پیرامون درایران است.ماهیت نظام سرمایه داری که همواره درپی انباشت سرمایه است.درصدورکالا به صدورسرمایه تغییرماهیت داده است. وبه سرمایه گذاری درصنایع معدنی پایه ودربرخی ازکشورهای جهان سوم گرایش پیدامی کند.که نمونه آن صنعت نفت درایران است.....

مفهوم مدیریت شهری

مدیریت شهری به معنای اداره امورشهر به منظور ارتقا مدیریت پایدارمناطق شهری درسطح محلی بادرنظرداشتن وپیروی ازاهداف وسیاستهای ملی ،اقتصادی واجتماعی کشوراست........مغایرت شرح وظایف مدیریت شهری باتکالیف جاری

شرح وظایف شهرداریها درکشورهای مختلف جهان بیش ازتکالیف جاری شهرداریها بوده ،اغلب این وظایف بامشارکت یاتوسط دیگرسازمان های دولتی انجام می شود.دولت نمی تواند باادعای واگذاری به بخش غیردولتی ازانجام یاعدم انجام این مسایل قطع علاقه نماید.بااین وجود،بخشی ازنیازهای جدیدواساسی مدیریت کلان شهرها ازوظایف محسوب شهرداریهانبوده وهماهنگی ومشارکت دیگرواحدهای ذی ربط باشهرداریهای کلان شهر مصوب والزامی نمی باشدکه ساماندهی وهدایت مطلوب کلان شهرهارانامقدور ومشکل نموده وبازنگری قوانین فعلی مدیریت کلان شهرها راضروری می نماید.......