مدرس دانشگاه

درفضای علمی وفضای اجرایی علی رغم تلاشهای صورت پذیرفته شکاف هاوفاصله هایی وجوددارد.درصورت تلاش برای کاستن این فاصله به هرمیزان وکاهش فاصله علم تاعمل تاثیرگذاری آن رادرعرصه بهره وری هرچه بیشتر فارغ التحصیلان دانشگاهی درراستای بهبودکمی وکیفی محیط تولیددانش وعرصه های اجرایی مشاهده مینماییم.بدیهی است درراه تحقق این اهداف ازضروریات جامعه اجرایی پیوندهرچه بیشترباتحقیق وپژوهش ازیک سووازسوی دیگر ازضروریات جامعه دانشگاهی،پیوندهرچه بیشتربانهادهای اجرایی وانتقال تجربیات وفضای اجرایی به این عرصه میباشد.باوقوف براهمیت این موضوع رسالت مدرسین ومعلمین قطعادوچندان میگردد....