محقق و پژوهشگر

درمسیرتحقق ودستیابی به سوابق اجرایی با لحاظ نمودن تخصص وسوابق تحصیلاتی به شاخصه ها ونشانه هایی دست میابیم که فضای تحقیق پژوهش رابه بهانه ارایه تجربیات فنی واجرایی مهیامینماید.اهمیت موضوع را می توان به کنکاش وانتقال تجربیات اجرایی باعنوان پژوهش درراستای تلفیق توان اجرایی منضم به تحصیلات آکادمیک،فضای جستجو وsearchرااجرایی تربنماییم.تاشایددراین راه اندکی ازفاصله علم تاعمل ،بواسطه ارایه فضای تحقیق کاسته گردد.......