مجری پروژه

انتقال تجربیات اجرایی وایجادبسترتعامل هرچه بیشتردرراستای ارتقای کیفی صنعت ساخت وسازباتوجه به وجودشرایط اقتصادخدماتی درکشورومتاسفانه افزایش نگاه سوداگرانه جایگزین نگاه کیفی سازی آن هم درعرصه ساخت سازاهمیت وحساسیت های پرداختن به مسایل درخصوص اجرای ساختمان رادوچندان مینماید.قطعا اهمیت مسایل ومواردی درپرداختن به حقوق ،جایگاه پیمانکاران،کارفرمایان،مشاورین وبهره برداران وشرح وظایف خاص هرگروه  علاوه برطرح مسایل فنی واجرایی خاص پروژه ها وضعیت موجودراباطرح مسایل قابل نقدبه سوی کیفی سازی هدایت مینماید.
درذیل به برخی شرح وظایف درحوزه مرتبط بااجرای پروژه اشاره می گردد:
طراحي نقشه هاي مقدماتي و بنيادي
تهيه و تنظيم اسناد مناقصه و برگزاري مناقصات
نظارت کارگاهي
نظارت عاليه
خدمات مديريت طرح
نظارت
در حوزه نظارت عهده دار وظايف و مسئوليت هاي نظارت بر اجراي پروژه ها و طرح ها در مرحله ساخت مي باشد.
به منظور تضمين موفقيت فرآيند تدوين معماري سازماني، اعم از آنکه اين فرآيند به شکل پروژه اي يا در قالب يک فعاليت جاري انجام شود، نظارت دقيق بر اين فرآيند ضروريست.
تهيه و تنظيم اسناد مناقصه و برگزاري مناقصات
نظارت کارگاهي
نظارت عاليه
خدمات مديريت طرح
خدمات فني
در اجراي عمليات و مراحل گوناگون يک پروژه از مطالعات فني/ اقتصادي تا مرحله راه اندازي و بهره برداري و در طول اجراي پروژه به مجموعه خدمات فني زير به طور مداوم و مستمر نياز خواهد بود و آمادگي انجام کليه خدمات زير توسط اين شرکت وجود دارد:
مهندسي پيمانها
برنامه ريزي و کنترل پيشرفت پروژه
برآورد و کنترل هزينه پروژه
بازبيني طراحي و نقشه هاي اجرايي در صورت لزوم و ضرورت در حين اجراي کار و پيشنهاد تغييرات
تهيه فرم ها، دستور العملها و مدارک مربوط به مراحل مختلف کنترل کيفي، بازديد از کارها، انجام آزمايشات، صدور گواهي تکميل کارها، صدور دستور کارهاي لازم.
تهيه فهرست و شرح آزمايشات کارگاهي مورد نياز.
حفظ و نگهداري مدارک فني و مستندات مربوط به کنترل کيفي عمليات
تهيه فهرست نيروي انساني، مواد و مصالح، ماشين آلات و ابزار مورد نياز براي اجراي پروژه
تجديد نظرهاي احتمالي در نقشه ها و مشخصات فني با توجه به ضرورتهاي اجرايي و تهيه نقشه هاي تکميلي تفصيلي و نقشه جزييات اجرايي.
خدمات مربوط به دوره ارجاع کار
همکاري در تهيه اسناد مناقصه با ساير امورهاي مطالعاتي ذيربط در شرکت
تهيه اسناد پيش ارزيابي براي انتخاب پيمانکاران واجد شرايط جهت دعوت به شرکت در مناقصات
انجام مراحل ارزيابي براي انتخاب پيمانکاران واجد شرايط جهت دعوت به شرکت در مناقصات
همکاري با کارفرما در برگزاري مناقصه و انتخاب پيمانکار