بسته ویژه

مطرح نمودن علایق وسلایق متنوع ازدیدگاه های متفاوت ونگرش به آن شایدبتواندبازکننده دریچه های نوین درافکاروآراگردد.برخوردوتضارب افکارعمومی ازموثرترین ابزارارتقاوافزایش کیفی وکمی شاخصه های ارتباطات عمومی می باشد.قطعاعدم انطباق نقطه نظرات وحساسیت های فردی عاملی جهت هم افزایی ،شکوفایی وظرفیت سازی درحوزه های متنوع فکری وایده ای می گردد.......

ویژه ها       

* بسم ربک الذی خلق*

*بینش اجتماعی*

*موفقیت*

*خلاقیت*

*متنوع*

 
 
توسعه           

*ثروت حقیقی ملل*

*تحقق اهداف توسعه*

*توسعه پایدارشهری*خمینی شهر  

*ظرفیتها*

*معضلات*

*اقدامات*

*پیشنهادات*

 
لینکستان